Polityka prywatności

Polityka prywatności jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Administrator danych osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest Future Nieruchomosci-Pośrednictwo Dorota Kruk z siedzibą 82-300 Elblag ul.Stanisława Sulimy 1 lok 035/03 NIP 5781042638.

Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy skontaktować się z Administratorem:
- E-mail: dorota.kruk@futurenieruchomosci.pl
- telefonicznie: 502071014 : 55-2378920
- pisemnie FUTURE Nieruchomości-Pośrednictwo Dorota Kruk 82-300 Elbląg ul.Stanisława Sulimy 1 lok.035/03
- Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w niezbędnym zakresie, tj. w celu realizacji i sprzedawania naszych usług oraz prowadzenia działań marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie administrator oraz podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych. W każdym przypadku będzie odbywać się to na podstawie stosownego upoważnienia lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe udostępniamy:
- drugiej stronie transakcji, z którą za pośrednictwem Future Nieruchomości - Pośrednictwo Dorota Kruk będzie Pan/Pani zawierał/a transakcję – dotyczy to procesu złożenia oferty zakupu/najmu nieruchomości, odpowiedzi na złożoną ofertę najmu/zakupu nieruchomości,
- drugiej stronie transakcji, z którą za pośrednictwem Future Nieruchomości - Pośrednictwo Dorota Kruk będzie Pan/Pani zawierać umowę,
- pośrednikowi reprezentującemu drugą stronę transakcji,
- notariuszowi w celu sporządzenia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości,
- w razie potrzeby udostępniamy je również doradcy kredytowemu i bankowi udzielającemu kredytu.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji celów, ze względu na które je przetwarzamy lub będziemy przetwarzać. Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przysługujące prawa
Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu) Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych.

Podanie danych osobowych było/jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.